ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ
Cheers Your Jameson
 
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР
1. “Cheers Your Jameson” ("Играта") се организира от “Перно Рикар България” ЕООД („Организатор“), за маркaтa Jameson и се провежда със съдействието на агенция „Куерти Промоушънс“ ООД.
 
Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
2. Играта се провежда на територията на Република България.
3. Играта се провежда в период 17 февруари 2017 г. –  26 март 2017 г. включително.
 
Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България, с изключение на служителите на „Перно Рикар България“ ЕООД и „Куерти Промоушънс ” ООД, както и членове на техните семейства (съпрузи, съпруги и родители). Всички съгласия, гаранции и декларации, предоставяне на лични данни, както и всякакви други правни действия, извършени от лица под 18 не се зачитат.
5. В Играта не могат да се регистрират лица под 18 години.
 
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
7. Играта се провежда на уеб сайта www.cheersyourjameson.bg („Сайтът на Играта“).
8. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.
 
Какво трябва да направиш, за да участваш в Играта? 
9. Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
а. Да посети и да се регистрира на сайта, след като потвърди, че е съгласен/сна с настоящите правила. Участникът декларира, че предоставените при регистрацията лични данни са верни.
б. Да качи авторска снимка на www.cheersyourjameson.bg , следвайки инструкциите на сайта. Снимката трябва да изобразява най-общо наздравица с продукт Jameson – чаша или бутилка със собственика на снимката - сам или с приятели/в компания.
в. Всеки участник, който е качил снимка, участва в седмичните награди – 16 броя – 4 бутилки Jameson на стойност 100 лв., 6 единични ваучера за кинопрожекция на стойност 72 лв. 1 луксозна раница на стойност 90 лв. и 5 билета за парти организирано от Jameson на обща стойност 125 лв. на дата 17-март-2017 г.
г. В лотарията за седмичните награди изброени в точка в. взимат само участниците, които са събрали не по-малко от 50 лайка на снимката си (изобразяваща наздравица с приятели/в компания).
д. Всеки участник има право да качи до 3 свои снимки с приятели или в компания.
е. Ако един участник е качил повече от една снимка, то за участието му за голямата награда НЕ се сумират общите лайкове от всички снимки, а се взимат предвид по отделно лайковете за всяка една качена снимка.
ж. Независимо от броя качените снимки /максимум 3/, всеки участник в Кампанията има право да спечели само една награда.
з. За всяка от снимките, участвящи в играта, може да се гласува еднократно от един IP адрес.
На какви изисквания трябва да отговаря Вашата снимка?
10. (1) Снимката не трябва да съдържа неподходящо съдържание. „Неподходящо съдържание“ е всеки материал, който директно или индиректно:
а. Съдържа обидни, клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи или елементи, които са в състояние да засегнат негативно доброто име и/или репутация и/или правата и законовите интереси на трето лице (в това число, но не само), на Организатора и/или негови служители.
б. Включва съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания (в това число, но не само, без да са получени необходимите за това разрешения, съгласия и/или одобрения) като например, но не само, лична, търговска (в това число производствена и такава, свързана с know-how), служебна, държавна, професионална, лекарска, адвокатска, осиновителна, данъчна и осигурителна, застрахователна, банкова, статистическа тайна и др. класифицирана, конфиденциална или привилегирована информация и т.н.
в. Показва съдържание, което по начина на представянето му може нормално и разумно да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Организатора.
г. Показва тютюневи изделия, оръжия, наркотици, лекарства.
д. Съдържа, директно или индиректно, нецензурни, дискриминационни, ксенофобски, развратни, насилствени, военно-пропагандни, религиозно-пропагандни, политическо-пропагандни елементи, както и всякакъв друг вид елементи, които биха могли да влязат в противоречие със закона, морала и добрите нрави, етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС), комуникационните принципи и политики на Организатора;
е. Противоречи на закона и добрите нрави.
 
(2) Участникът декларира и гарантира, че:
а. Той/ тя е автор на снимката.
б. Снимките трябва да бъдат реални, без текстове, лога или други детайли, свързани с авторско право или не, отнасяща се до състезателя.
в. Снимката, с която участва, се използва за участие в Играта и няма самостоятелно икономическо значение за участника.
г. Ако снимката съдържа лични данни на друго лице, което е различно от самия участник, последният е получил предварителното съгласие на това друго лице (доколкото такова се изисква по силата на приложимия закон) да използва неговите лични данни в снимката за целите на настоящата Игра.
д. В случай че изпратен материал представлява произведение на изкуството и/или по какъвто и да е начин съдържа в себе си други обекти на интелектуална собственост (например, но не само, снимки), участникът притежава и/или е уредил всички необходими права (доколкото това се изисква по силата на действащия закон), за да използва материала за целите на участието в настоящата Игра.
е. Качването на материалите и тяхното използване за предвидените тук цели не нарушава правата и законовите интереси на трети лица.
(3) Участникът декларира, че Снимката, с която участва, няма самостоятелно икономическо значение за участника, и Участникът и Организаторът се съгласяват тя да бъде използвана от Организатора за целите на Играта, като участникът разрешава на Организатора възпроизвеждането, разпространение сред неограничен брой лица, публичното представяне, излъчването, предаването и препредаването му по безжичен път и по кабел, записването върху електронни носители и тяхното разпространение, включително и при обработката и приспособяването му отделно или в обобщени видеоклипове.
 
Кога ще видите Вашата снимка на www.cheersyourjameson.bg?
11. (1) Участникът ще може да види своята снимка веднага, след като тя бъде качена в сайта www.cheersyourjameson.bg.
(2) Ако снимката не отговаря на изискванията, посочени по-горе или се породят основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, администраторът на уеб сайта ще изтрие снимката от галерията на сайта.
 
В какви случаи Вашата снимка може да бъде премахната или Вие да бъдете дисквалифициран?
12. Организаторът може да изтрие вече качена снимка, да дисквалифицира участник по всяко време, без да дължи предизвестие, или да лиши участник от награда (въпреки че е изтеглен сред печелившите), в случай че:
а. Една или повече от изискванията и декларациите в т. 10 (1) и/или 10 (2) и/или 10 (3) по-горе се окажат неверни.
б. Участникът не отговаря на условията на участие или наруши правилата.
в. На снимката, не присъства участник, който вдига наздравица; наздравицата е задължителен елемент от снимката.
г. Подадено е оплакване на трето лице, чиито права или законни интереси са засегнати.
д. Родител/попечител на лице под 18 г. подаде писмено искане за премахване на снимката или за прекратяване на участието на лицето в Играта.
е. Издадено е предписание или друг акт от държавен или общински орган, чрез който се разпорежда премахването на снимката или се налага санкция във връзка с качването на снимката.
ж. Някой от материалите, използвани в снимката, пораждат основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица.
з. Снимката е неподходяща и/или несъвместима с Играта и репутацията на Организатора.
и. Участникът регистрира повече от 1 (един) профил или по друг начин се опита да заобиколни или наруши тези правила или използва или се е опитал да използва техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави;
й. Участникът регистрира повече от 3 снимки.
к. Участникът се е опитал да осуети провеждането на Играта.
13. Ако в резултат на участието на даден участник в Играта бъдат засегнати права и законови интереси на трети лица, този участник носи цялата отговорност за всички причинени им преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи.
14. Организаторът си запазва право да не води никаква комуникация или дискусия с участници във връзка с премахването на снимка или дисквалификацията им.
 
Къде ще бъдат публикувани Вашите снимки?
15. Участникът предоставя съгласие, че по време и след приключването на Играта, Организаторът има право, да публикува неограничен брой пъти снимки на участниците в Играта на www.cheersyourjameson.bg , във фен страници на Организатора във Facebook, в Youtube и други социални мрежи и канали за видео споделяне, при условията на раздел IX от настоящите правила.
 
Раздел V. УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯТА НА CHEERS YOUR JAMESON
16. Участникът в събитията на Cheers Your Jameson позволява да бъде сниман от екипа ни и дава съгласието си снимката му/й да бъде качена на сайта на Играта www.cheersyourjameson.bg
17. Участникът може да види снимката си на www.cheersyourjameson.bg, като влезе в ГАЛЕРИЯ ОТ СЪБИТИЯ, от където има възможност да я изтегли и да се регистрира за участие в надпреварата за седмичните награди.
18. Ако снимката на участника събере минимум 50 харесвания, той/тя участва в Играта за спечелването на седмичните награди.
19. Събитията, в които участникът може да се включи може да видите в секция СЪБИТИЯ:
 
Раздел  VI. НАГРАДИ
20. (1) Седмични награди: За всяка от 6-те седмици на провеждане на Играта ще бъдат теглени следните награди:
4 бутилки Jameson
6 единични ваучера за кинопрожекция
1 луксозна раница на стойност
5 билета за парти организирано от Jameson на дата 17-март-2017 г.

21. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или друг предмет.
22. Наградите са лични и не може да бъдат преотстъпвани на лице различно от участника.
23. Наградите ще бъдат предоставени, само ако участникът и снимката му/й отговарят на условията на настоящите правила.
 
 
Раздел VII. ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Как и кога се теглят печелившите?
24. (1) Седмичните награди, ще бъдат теглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер сред всички участници, качили тяхна снимка, на която се прегръщат, на сайта (независимо от броя събрани лайкове) на следните дати: 20.02.2017; 27.02.2017; 06.03.2017; 13.03.2017г.; 20.03.2017; 27.03.2017 г.
 
Кога и къде се обявяват печелившите?
25. (1) Имената на всички спечелили участници ще бъдат обявени на www.cheersyourjameson.bg и facebook.com/Jameson.Bulgaria
26. (1) Печелившите на седмичните награди се обявяват до 5 работни дни след датата на тегленето за съответната седмица.
 
Как и кога ще получите Вашите награди?
27. (1) Седмичните награди се изпращат чрез куриерска фирма на посочения от печелившите адрес най-късно до 4 седмици, след като Организаторът се свърже със съответния печеливш, за да получи необходимите данни за извършване на доставката.
(2) Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9:00 до 18:00 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
(3) Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връщат от куриера на Организатора.
(4) Награда, която се е върнала при Организатора съгласно т. 24 (3), може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 50 (петдесет) дни след края на Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си и се тегли резервен участник.
(5) На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
(6) Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъдe открит на адреса и на телефонния номер за връзка при два опита за доставка.
 
Раздел VIII.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
28. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща или профил.
29. Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина, включително щети върху наградата, които са възникнали след предаването й на куриера с цел доставка на спечелилия участник.
30. Организаторът не носи отговорност за състоянието и вида на предоставената награда.
31. Организаторът не поема отговорност или задължения за:
а. Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни.
б. Загуба на данни, причинена от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта.
в. Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или използвани доставчици.
32. Организаторът не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.
 
Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
33. Краят на Играта е 23:59 часа на 26.03.2017 г.
34. Преди това Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Сайта на Играта, включително и в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи обезщетение.
 
Раздел X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
35. Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра. В случай, че участникът се е съгласил, Организаторът има право да изпраща на участника информация за продукти, промоции и други активности на предоставените от участника детайли за контакт (телефон, електронна поща, адрес).
36. Регистрирайки се на Сайта на Играта, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на „Перно Рикар България” ЕООД и неговите договорни партньори (КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС ООД) личните си данни (име, електронна поща (имейл), телефон, адрес за кореспонденция, адрес за доставка на наградата, рождена дата), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на награда. Участниците, които се регистрират чрез профилите си в социалните мрежи Facebook, Twitter или Google+, се съгласяват, че Организаторът и неговите договорни партньори ще имат достъп до личните им данни, които са публично достъпни, включително електронната им поща (имейл).
37. По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл, социален профил, телефонен номер за контакт по време и в период от 3 (три) месеца след края на Играта във връзка с нея.
38. Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и снимки ще бъдат публикувани на уеб сайта на Играта www.cheersyourjameson.bg или на facebook.com/Jameson.Bulgaria и могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.
39. Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организатора да коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, Всеки участник има също и право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като им бъде предоставена възможност да възразят срещу такова разкриване или използване. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ 2а, ап. 5 или на електронната поща на Организатора: cheersyourjameson@qwerty.bg. В случай че участникът е непълнолетно лице, тези права се упражняват със съгласието на негов родител или попечител.
40. Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и доставка на наградите).
 
Раздел XI. ДРУГИ
41. Играта не е организирана, спонсорирана или по друг начин подкрепена от Facebook, Twitter или Google+,You Tube.
42. Правилата са публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на Интернет адрес www.cheersyourjameson.bg в секция „Правила“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените се оповестяват на www.cheersyourjameson.bg. В случай че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно прекрати участието си в Играта.
43. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
44. Евентуалните спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
 
С регистрацията за участие в Играта участниците се съгласяват и се задължават да спазват настоящите правила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът е собственост на Компания Перно Рикар България, адрес Бизнес Парк София, сграда 12 А, ет. 3, София 1766, наричана по-долу „ПРБГ“.
Благодарим Ви че посетихте нашият сайт (наричан по-долу „Сайт“). Следват нашите Общи Условия за управление на информацията, събрана за Вас. Ние от ПРБГ сме отдадени на най-високите стандарти на доверие, когато става въпрос за нашите клиенти – текущите Общи Условия са валидни само за настоящия уебсайт и не обхващат останалите ни канали на комуникация.
Използвайки Сайта, Вие се съгласявате с нашите Общи Условия. В случай, че не давате Вашето съгласие, учтиво Ви молим да не използвате Сайта. ПРБГ си запазва правото да променя Общите Условия по всяко време. Каним Ви периодично да проверявате за нови модификации. Използването на Сайта след промени в Общите Условия означава съгласие с тях.
 
СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ
При всяка визита, нашият уеб сървър автоматично разпознава домейн името на потребителя, но не и имейла му.
Сайтът използва „бисквитки“. Бисквитките са информация, предавана от уебсайтът към Вашата машина. Нашите бисквитки не използват лична информация, а употребата им позволява на потребителя да използва допълнителни функционалности. Събраната информация включва използвания уеб браузър (като например Netscape Navigator или Microsoft Internet Explorer) както и използваната операционна система. Интернет сървърите също следят броя посетители, посетените от тях сайтове и продължителността на техния престой. Събраната информация не включва лична информация.
ПРБГ не разполага с информация, която би могла да Ви идентифицира, освен в случаите, когато доброволно сте предали такава на ПРБГ. Сайтът ни запазва доброволно предадена информация като потребителска регистрация или информация от анкети.
Употребата на нашите бисквитки е свързана с функционалността на Сайта, както и с програми за уеб аналитика, като Google Analytics.
Бисквитки на трети лица се ползват за рекламните функционалности на Google Analytics, които включват: сегментиране и отчитане, базирано на информация за демография и интереси, както и Google AdWords Remarketing, публика базирана на информация за поведение, демография и интереси. За повече информация относно отказване от рекламните функционалности на Google Analytics, посетете https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
 
УПОТРЕБА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
Събраната информация се складира в нашите база данни и се използва за следните цели: статистика, за подобряване функционалността на Сайта, маркетинг (нюзлетъри, имейл промоции, сваляния и др.) и за обновяване на базите данни. ПРБГ не се сдобива с информация, която не сте решили да споделите с нас. Ние не продаваме, търгуваме или по какъвто и да е начин оповестяваме Вашата информация на хора или компании извън ПРБГ. Информацията Ви може да бъде споделена със следните дружества, които също се подчиняват на Общите Условия:
•    Афилирани компании
•    Рекламни агенции и консултанти на ПРБГ
•    Неафилирани доставчици на услуги, работещи за ПРБГ, като уеб хостинг компании и др.
•    Правителствени агенции в случай на представени призовки и решения на съда
ПРБГ запазва правото си да оповестява информация на други организации в следните случай:
•    При изискване на закона, за разследване или предотвратяване на нелегални дейности, подозирана измама, нарушаване на интелектуалната собственост на ПРБГ, заплахи за здравето на физически лица
•    При Ваше съгласие
•    Когато това е нужно за предоставянето на поръчан от Вас продукт или услуга
 
ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗВАНЕ
В случай че не желаете да бъдете обезпокоявани в описаните по-горе ситуации или пък изисквате копие на информацията, събрана досега, можете да се свържете с нас на следния имейл: tanya.petrova@pernod-ricard.com
 
БИЗНЕС ТРАНСФЕР
Продължаващото развитие на ПРБГ може да доведе до ситуация, в която ние купуваме или продаваме активите на подобни на нас компании. При такива транзакции информацията на клиентите често е един от трансферираните активи. В малко вероятния случай на промяна на собствеността на ПРБГ, споменатата информация би могла да бъде един от прехвърлените активи. Запазваме правото на покупка или продажба на такива активи.
 
СИГУРНОСТ
ПРБГ имплементира широка гама от стандартни мерки за сигурността на Вашата онлайн сесия, които защитават срещу кражба, загуба или промяна на информацията, с която разполагаме. Употребата на тези мерки не е гарант срещу тяхното инфилтриране от неоторизирани лица.
 
СИГУРНОСТ НА ДЕЦА
Сайтът не е насочен към деца, нито предлага продукти или услуги за деца. ПРБГ не събира информация от лица под легалната възраст за употреба на алкохол. Ако сте под същата възраст, употребата на Сайта е забранено.
 
СВЪРЗАНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
В Сайта ще откриете хипертекст линкове към други уеб страници, които се подчиняват на общи условия различни от посочените тук. ПРБГ не е отговорна за събирането и използването на информация през чужди сайтове. Препоръчваме Ви да се запознавате с общите условия на всички уеб страници, които ползвате.
 
КОНТАКТИ
При всякакви въпроси относно Сайта, Общите Условия или събраната от нас информация, свържете се с нас на tanya.petrova@pernod-ricard.com .
КОНСУМИРАЙ ОТГОВОРНО.
Период на кампанията: 17.02.- 26.03.2017

Моля въведете вашата дата на раждане. Тази стъпка е задължителна, за да продължите.Необходимо е да сте навършили 18, за да влезете в сайта.

Влизайки в този сайт вие се съгласявате с нашите Общи условия, Декларация за поверителност и продължавайки напред в този сайт вие се съгласявате да използваме бисквитки. За повече информация, моля запознайте се с нашата Декларация за поверителност. Запознайте се с нашата политика за Отговорна консумация. Jameson подкрепя отговорната и умерена консумация.